Bana och teknik

Här finner du information om moduler och annan teknik som vi använder på Grimslövsträffen.

Allmänt för alla banor

Moduler skall vara välfungerade och testade. Skarvarna på modulerna skall följa respektive banas standard. Viktigt att modulens gavlar har korrekta hålbilder samt att spårskarvarna är felfria och välgjorda. Spåren skall sluta minst 0,5 mm från modulens kant för att undvika elektrisk kontakt via spårskarven.

Trafikspelen skall innebär att man omväxlande kör tåg och är tågklarerare. Stationer bör därför vara manövreringsbara för andra deltagare än ägaren, eventuellt efter en kortare genomgång.

Lok och vagnar som används under trafikspel kommer att köras av flera olika deltagare. När du erbjuder att vi kan använda dina fordon under trafikspel vill vi att du har testat att fordonet fungerar på modulbanor.

Lok och vagnar skall ha rengjorda hjul, vara utrustande med rekommenderade koppel och hålla rekommenderad minimivikt.

Endast fordon med dekodrar för DCC kan användas på banan. Analog drift skall vara avstängt i lok och motorvagnar som trafikerar banan. Vi hjälper dig med detta på plats om så behövs.

Om lok/motorvagnar har utrullning, dvs. inte stannar direkt när körhantaget vrids till 0, måste du ange på körhantaget med vilken knapp detta kan stängas av, alternativt stänga av utrullningen permanent.

För att styra tågen använder vi en handtagsbuss. På H0-2R används Ekebuss. På H0-3R, N-RE och americaN används LocoNet.

Information om hur vi bygger banorna hittar du här.

AmericaN

TRAFIK

Trafik med amerikanska förebilder i både fordon och landskap.

Fordon

Alla fordon måste kunna köra på Atlas Code 55 räls utan att hjulflänsarna tar i rälsbefästningarna. Fordon som inte går som heltåg måste ha MTL-kompatibla koppel.

Moduler

Moduler ska vara byggda enligt FREMO americaN- eller FREMO N-RE-norm, eller vara kompatibla med dessa.

N-RE

Moduler

Moduler enligt standard SLAMRA och FREMO är välkomna. För nya moduler rekommenderas att de byggs enligt FREMO. Mer information på FNISS eller SkånskaN.

Nollan

Information om banan i skala noll, 1:45, finns på Svenskt modulforum.

H0-2R och H0-3R

Om det finns moduler nog, kör vi på en gemensam bana delad i en renodlad 3R-del och en 2R-del och med möjlighet att föra över vagnar mellan delarna.

TRAFIK

I trafikspel kör vi med i huvudsak svenska förebilder, men beroende på deltagare och intresse kan trafikspelen ibland omfatta både nordisk och annan internationell trafik. Under s.k. fri körning kan du köra med vad du vill.

Fordon

Trafikplaneraren kommer att lägga ut en fordonslista med önskemål om linjelok, växellok samt person- och godsvagnar till trafikspelen. I fordonslistan kan deltagarna själva lägga in sina bidrag.

Till trafikspelen kommer det att skapas en grunduppsättning av fraktsedlar till de godsvagnar som står i fordonslistan. De deltagare som utöver detta vill skapa egna frakter skall själv ta med både godsvagnar och fraktsedlar utöver det som anges i fordonslistan.

Vagnar i trafikspel som skall rangeras skall ha lämpligt koppel, helst Fleischmann 6511. Gäller även i de ändar av persontåg där vagnar skall kopplas till/från.  Vissa fabrikanters originalkoppel, t.ex. från ROCO och NMJ, får inte användas, då dessa försvårar ihop- och isär-koppling. Kopplet skall sitta i rätt höjd (8-9 mm från räls överkant till bygelns underkant). På 3R kan även Märklin 7203 och ROCO universalkoppel kan accepteras. I tågstammar som inte delas kan valfritt koppel användas.

Lok och vagnar som trafikerar 2R skall ha hjul av typ RP25 eller NEM. Fordon som enbart trafikerar 3R kan lok och vagnar ha annan hjulprofil. Flänsavståndet bör vara enligt NEM 310 eller RP 25 och vara minst 14,38 mm och maximalt 14,6 mm.

Vagnar bör ha följande minimivikter: 2-axlig vagn 60 gram, 4-axlig vagn 80 gram, detta för att minska risken för urspårning.

Alla lokadresser skall bokas. Man kan inte boka intervall, varje adress skall bokas var för sig med uppgift om ägare, fordonstyp. Detta gäller även dig som har tilldelade FREMO-adressintervall. Det kommer att bli möjligt att förboka på ModulSyds forum, men det går också att boka på plats. Fordon som används i trafikspel har förtur till adresser.

Moduler

Moduler enligt standard MMM och FREMO är välkomna. Moduler enligt andra standards avtalas med banplaneraren.

Har din modul inte använts på någon tidigare modulträff, ange gärna att det är en ny modul, så att banplaneraren kan ta hänsyn till detta.

Varje stationsmodul förväntas vara utrustad med en egen booster. Meddela om så inte är fallet, så kan vi ordna med extra boosters.

Stationsägare har alltid första tjing på sin egen station och har rätt att utan motivation neka viss person att vara tågklarerare eller sköta ställverket

Körhantag och Centralsystem

Körhantag av de flesta typer användas, både för LocoNet och XpressNet. Vi använder EkeBus för att ansluta körhantag, vilket kräver en speciell kabel eller adapter. Dessa kan vi hjälpa dig med på plats, en kabel kostar 50-100 kr och det finns även att låna.

img_0649

Trådlösa körhantag och mobilappar kan eventuellt användas efter godkännande från trafikchefen.